Címlapra
 
 
Ha további információt szeretne a rendszer működéséről, kérjük adja meg adatait és elküldjük Önnek tájékoztatónkat!
 
  
 

NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.

Az NRC Pi­ac­ku­ta­tó ha­zánk első on­line piacku­ta­tá­sokra szakosodott cége. 1999-es ala­pí­tá­sa óta fo­lya­ma­tos fej­lesz­té­se­i­vel és új­sze­rű meg­kö­ze­lí­té­se­i­vel a szek­tor meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­jé­vé nőt­te ki ma­gát.

Online reklámhatékonyság mérés, célcsoport vizsgálatok, hibrid adatfelvételi megoldások, egérkövetéses honlap használhatósági teszt, imázs kutatások, ügyfél elégedettsége mérések és honlap-profil elemzések mellett a fókuszcsoportos és mélyinterjús kutatási módszerek területén is nagy tapasztalattal rendelkezik.

A 2009-ben 10. születésnapját ünneplő vállalat saját fejlesztésű kérdőívszerkesztő és adatfelvételi freQuest szoftvereit széles körben alkalmazzák. Az online kutatásainak válaszadói bázisául szolgáló NetPanel hazánk legnagyobb ellenőrzött piackutatási panelje, melyen akár 48 órán belül is vállalja online adatfelvétel lebonyolítását (tarGet now kutatás). A vállalat aktívan közreműködik és fontos szerepet vállal a piackutatási szakma hírnevének emelésében is.

Szol­gál­ta­tá­sai:

 • stra­té­gi­ai ku­ta­tá­sok
 • pi­ac­fel­tá­ró ku­ta­tá­sok
 • szeg­men­tá­ci­ós ku­ta­tá­sok
 • term­ék-, cso­ma­go­lás-, ár-, kom­mu­ni­ká­ci­ós- és rek­lám­kon­cep­ció­tesz­tek
 • U&A (hasz­ná­lat és at­ti­tűd) kutatások
 • már­ka­ku­ta­tá­sok
 • imázs ku­ta­tá­sok
 • ügy­fél- és sta­ke­hold­er elé­ge­dett­ség fel­mé­ré­sek
 • pró­ba­vá­sár­lá­sok
 • mé­dia­hasz­ná­la­ti ku­ta­tá­sok
 • kom­mu­ni­ká­ci­ós és rek­lám kam­pány ha­té­kony­ság­mé­rés
 • hon­lap­hasz­nál­ha­tó­sá­gi ku­ta­tá­sok
 • hon­lap­lá­to­ga­tói ku­ta­tá­sok
 • vá­sár­lói ku­ta­tá­sok
 • ta­nács­adás

NRC termékek:

Visitor Media Research (VMR)
Honlap- és médiatulajdonosok valamint a hirdetők számára szolgáltat elengedhetetlen információkkal a magyarországi internetezők életmódjáról és szokásairól.

VMR.kids, VMR.cool, VMR.women, VMR.eco, VMR.silver
Célcsoport specifikus VMR kutatások gyerekekről, fiatalokról, nőkről, üzleti döntéshozókról, és 50 év felettiekről. Nagyító alatt az internethasználati, honlaplátogatási, vásárlási és szabadidő eltöltési szokások.

VMR.blogs, VMR.dm, VMR.jobs, VMR.money
Szolgáltatás specifikus VMR kutatások blogokról, bloggerekről és olvasóikról, a direkt marketing eszközök fogyasztói megítéléséről, álláskeresési szokásokról valamint pénzügyi termékekről (hitelek, megtakarítások, számlavezetés) és szolgáltatásokról.

E-Commerce Trend Report
Magyarország legátfogóbb e-kereskedelem kutatása, amely az értékesítés mindkét oldaláról (eladó és vevő) átfogóan elemzi az e-kereskedelem haza viszonyait és külföldi trendjeit.

AdNet Benchmark Test
Reklám benchmark kutatásunk teljes adatbázisa kategóriákba sorolva tartalmazza a különböző hirdetések értékeléseit. Ha a konkurencia reklámjához mérné saját koncepcióját, vagy szeretné megtudni, hogy a zenés, humoros, vagy animált hirdetések kategóriájában hogyan szerepel az Ön vállalatának terve, keressen bennünket!

Site Usability Test
A módszer segítségével világossá válnak a honlap kritikus pontjai. A résztvevőket a honlap megtekintésén túl különféle feladatok elvégzésére kérik meg. Az egér által bejárt útvonal rögzítéséről egy speciális szoftver gondoskodik. A játékos feladatmegoldást követően a résztvevők a moderátor segítségével beszélik meg a honlap használatával kapcsolatos pozitívumokat és nehézségeket.

Mirror ® ügyfélelégedettségi kutatások
A Mirror kapcsolatelemző és –fejlesztő rendszert ajánljuk, ha ja­ví­ta­ni kí­ván a vál­la­la­ta ál­tal nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok mi­nő­sé­gén, vagy ösz­tön­zé­si rend­szer ki­ala­kí­tá­sát ter­ve­zi al­kal­ma­zot­tai kö­ré­ben. 

Ha bővebb információt szeretne termékeinkről, kérjük látogasson el weboldalunkra:
www.nrc.hu/termekek

Letölthető elemzések:
www.nrc.hu/elemzesek

Kapcsolódó honlapok:
www.nrc.hu
www.netpanel.hu
www.frequest.hu

NRC Kft.
1139 Bu­da­pest, Petneházy u. 52.

Tel.: +36 1 413 0569
Fax: +36 1 413 0570
E-mail: piackutatas{.}​nrc.hu

Látogasson el honlapunkra és ismerje meg megoldásainkat, töltse le kutatási elemzéseinket!

  
 

oldaltérkép         pixer        hírek         hogyan csatlakozhat?         tagok          kapcsolat

TOP